edelman pr

Edelman Apologizes For Fake Walmart Blog

Edelman Apologizes For Fake Walmart Blog

Yesterday, Edelman president, CEO and namesake, Richard Edelman, apologized for Walmarting Across America.